EPS-branchens vedtægter

EPS-branchen er en sektion under Plastindustrien. Den ledes af en bestyrelse på den årlige generalforsamling. Sektionens vedtægter fastlægger rammerne for sektionens virke.

Del:

VEDTÆGTER

FOR

SEKTIONEN FOR EPS-PRODUCENTER

UNDER PLASTINDUSTRIEN I DANMARK

Vedtaget på det stiftende årsmøde den 24. august 1982 i Billund.

Senest ændret på ordinært årsmøde den 5. marts 2020 i Høje Taastrup.

§ 1

NAVN

Sektionens navn er: EPS-sektionen.

I daglig tale brandes og omtales sektionen som EPS-branchen.

Sektionen har tidligere heddet Sektionen for EPS-producenter og kan fortsat virke med dette navn som binavn.

 

§ 2

FORMÅL

Sektionen skal virke til fremme af produktionstekniske, faglige og erhvervsmæssige forhold inden for området EPS.

§ 3

OPGAVER

Sektionen skal fremme det i § 2 nævnte formål ved at fungere som samlingspunkt for medlemmerne med henblik på fri og uformel erfaringsudveksling om spørgsmål af interesse for sektionen, herunder:

                      – at fremme en større og rigtig anvendelse af EPS-materiale.

                      – at forbedre informationen om EPS.

                      – at fremme forsknings- og udviklingsarbejde.

                      – at repræsentere medlemmerne over for myndigheder og organisationer.

                      – at deltage i miljø- og sikkerhedsspørgsmål.

Sektionens udadvendte aktiviteter varetages i samarbejde med Plastindustrien i Danmark. Uden for sektionens opgaver falder aktiviteter, der medfører begrænsninger i den frie konkurrence inden for branchen.

§ 4

 MEDLEMSKAB

Som medlemmer kan optages industrielle virksomheder, der er medlem af Plastindustrien i Danmark, og som forarbejder EPS‑materialer. Desuden kan optages medlemmer af Plastindustrien i Danmark, der leverer råvarer til EPS-industrien. Det er en betingelse for at blive optaget som ordinært medlem af EPS sektionen, at man indbetaler et indmeldelsesgebyr til sektionen, der svarer til 10 procent af sektionens formue pr. 31.12 i året forud for optagelsesåret, dog minimum 100.000 kroner.

Alle medlemmer af foreningen, som på daglig basis bearbejder og/eller håndterer EPS, herunder komprimeret EPS til genanvendelse, forpligter sig til at overholde foreningens etiske retningslinjer. Dette bekræftes ved indmeldelse i foreningen på dertil hørende blanket. Øvrige medlemmer bekræfter at de tilstræber, hvor muligt at efterleve de etiske retningslinjer, hvor dette er relevant for deres virke ift EPS-branchen i øvrigt.

Som ekstraordinære medlemmer kan bestyrelsen godkende optagelse af virksomheder, personer eller institutioner, hvis virksomhed skønnes at være af betydning for branchen. Ekstraordinære medlemmer, som ikke er medlem af Plastindustrien, forudsætter godkendelse fra Plastindustriens direktion eller Plastindustriens bestyrelse.

Henvendelse om optagelse sker til sekretariatet for Plastindustrien i Danmark. Optagelse skal godkendes af bestyrelsen for sektionen.

Udmeldelse af sektionen skal ske skriftligt til sekretariatet med 3 måneders varsel. Ved udmeldelse af sektionen, har det udgående medlem ikke krav på tilbagebetaling af indmeldelsesgebyret eller nogen andel af sektionens formue.

§ 5

SUSPENSION

Suspension af et medlem af sektionen sker ved beslutning af bestyrelsen for Plastindustrien i Danmark enten efter indstilling fra sektionen eller i overensstemmelse med § 9, §10 og § 11 i vedtægterne for Plastindustrien i Danmark.

§ 6

ÅRSMØDE

Ordinært årsmøde afholdes inden udgangen af marts. Bestyrelsen kan dog under særlige omstændigheder fravige dette. Dagsordenen for årsmødet skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Forelæggelse af regnskab

4. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af årskontingent

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

6. Valg af bestyrelse i henhold til § 10

7. Nedsættelse af arbejdsgrupper

8. Eventuelt generelle udgiftskrævende aktiviteter og dæk­ningen heraf

9. Eventuelt

Årsmødet indkaldes skriftligt med dagsorden af Plastindustriens sekretariat eller af sektionens formand med mindst 4 ugers varsel. Forslag fra medlemmer skal, for at blive optaget på dagsordenen, sendes til Plastindustrien i Danmark senest 14 dage før mødet afholdes.

På årsmødet kan der kun træffes beslutning om de på dagsordenen anførte punkter.

§ 7

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE

Et flertal i bestyrelsen eller mindst 33 % af sektionens medlemmer kan begære ekstraordinært årsmøde afholdt. Formanden eller en person fra Plastindustriens sekretariat indkalder skriftligt til årsmødet med foreløbig dagsorden med mindst 14 dages varsel. Forslag fra medlemmer skal, for at blive optaget på dagsordenen, sendes til Plastindustrien senest 1 uge før mødets afholdelse.

§ 8

MØDE OG STEMMERET

Adgang til årsmødet har repræsentanter fra medlemmer af sektionen samt repræsentanter fra Plastindustrien i Danmarks sekretariat.

Stemmeret kan kun udøves af én mødeberettiget fra hvert medlem af sektionen.

Et stemmeberettiget medlem kan lade sig repræsentere ved et andet stemmeberettiget medlem ifølge skriftlig fuldmagt.

§ 9

AFSTEMNINGSREGLER

Alle beslutninger på årsmødet sker ved almindelig stemmeflertal, jf. dog § 13. Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig og hemmelig afstemning kan dog kræves, såfremt det ønskes af mindst 25% af de fremmødte medlemmer.

Sektionen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves tillige, at 50% af de ordinære medlemmer stemmer for vedtægtsændringen.

EPS-branchens etiske regler fastsættes af generalforsamlingen efter afstemningsregler, som er enslydende med regler for vedtægtsændringer. Indstilling til ændring af de etiske regler på vegne af bestyrelsen skal godkendes af den etiske komite.

Såfremt årsmødet ikke er beslutningsdygtigt, skal der indkaldes til et nyt årsmøde i henhold til reglerne i § 7. Det nye årsmøde er beslutningsdygtigt, uanset antallet af repræsenterede stemmer.

§ 10

BESTYRELSE

Til varetagelse af sektionens faglige og erhvervsmæssige interesse, herunder kontakten til Plastindustrien i Danmark, vælges på årsmødet en bestyrelse på 3-5 medlemmer, heraf mindst 2-4 fra den forarbejdende industri. Kun repræsentanter for ordinære medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Som bestyrelsesmedlemmer kan udpeges ejere eller ledende medarbejdere blandt sektionens ordinære medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På ulige år afgår 1-2 bestyrelses­medlemmer og på lige år øvrige medlemmer. Genvalg kan finde sted. Hvis der opstår en vakance, kan bestyrelsen supplere sig indtil førstkommende ordinære årsmøde.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter årsmødet ved valg af formand og næstformand.

Bestyrelsen afholder møder så ofte, det findes ønskeligt. Alle afgørelser træffes ved sim­pel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der føres referat over møderne.

Bestyrelsen kan udpege et antal observatører, som kan deltage på bestyrelsesmøderne med taleret. Observatørerne udpeges blandt sektionens medlemmer.

Såvel bestyrelsesmedlemmer som observatører fratræder deres poster, når denne ikke længere varetager en funktion i medlemsvirksomheden, som gør personen valgbar.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder indsuppleres et medlem i bestyrelsen indstillet af den medlemsvirksomhed, hvor bestyrelsesmedlemmet kom fra. Bestyrelsen godkender indstillingen, hvorefter bestyrelsesmedlemmet sidder frem til først kommende generalforsamling.

Generalforsamlingen kan forlænge mandatet i en periode svarende til det oprindelige mandat.

Et medlem af bestyrelsen skal underrette bestyrelsen og relevante medarbejdere i Plastindustriens sekretariat om forhold, hvor vedkommende personligt eller via sin virksomhed er under anklage for at agere på en måde, som strider mod EPS-branchens etiske regler og herigennem risikerer at skade EPS-branchens omdømme. Et medlem af bestyrelsen skal ligeledes straks underrette bestyrelsen og relevante medarbejdere i Plastindustriens sekretariat såfremt en koncernforbunden virksomhed er under anklage om at agere på en måde, der strider mod EPS-branchens etiske regler. Meddelelse om anklage mod det pågældende bestyrelsesmedlem, bestyrelsesmedlemmets virksomhed eller koncern forbundne virksomhede, skal gives senest 24 timer efter pågældende bestyrelsesmedlem er gjort bekendt med anklagen. Tilsvarende gælder for observatører udpeget af bestyrelsen.

Bestyrelsen nedsætter herefter en etisk komite, der afgør herefter om pågældende medlem fortsat opfylder betingelserne for valgbar til EPS-branchens bestyrelse. Et medlem er ikke afskåret fra at deltage i drøftelserne eller i bestyrelsens beslutning herom. Bestyrelsens behandling er fortrolige. Observatører udpeget til bestyrelsen kan ikke deltage i disse behandlinger, hverken når dette omhandler personen selv eller andre personer.

Den etiske komite består af bestyrelsen samt to yderligere medlemmer udpeget blandt sektionens øvrige medlemmer.

Bestyrelsen nedsætter tillige en etisk komite bestående af bestyrelsen og yderligere to medlemmer blandt sektionens øvrige medlemmer, som skal behandle indstillinger fra bestyrelsen om ændring af det etiske regelsæt.

Finder bestyrelsen, at et bestyrelsesmedlem ikke kan forblive i bestyrelsen, kan det pågældende bestyrelsesmedlem kræve spørgsmålet forelagt på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes og afholdes efter reglerne i § 7.

Såfremt anklagen alene vedrører bestyrelsesmedlemmets person kan der træffes afgørelse om, at denne udtræder af bestyrelsen og nyt bestyrelsesmedlem suppleres ind, jf. vedtægterne. Vedrører anklagen virksomheden eller koncernforbundne virksomheder kan der ikke suppleres bestyrelsesmedlem ind fra pågældende virksomhed.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til at varetage konkrete opgaver.

Formanden for Sektionen har adgang til at deltage i Plastindustriens bestyrelsesmøder, når der her behandles spørgsmål af særlig interesse for sektionen, jf. § 20 i vedtægterne for Plastindustrien i Danmark.

§ 11

ØKONOMI

Bestyrelsen kan i årets løb igangsætte udgiftskrævende aktiviteter, der tilsammen ikke overstiger kr. 10.000 ud over, hvad der er vedtaget på årsmødet. Eventuelle udgifter herudover skal godkendes af mindst 67 % af sektionens ordinære medlemmer. Ekstraordinære medlemmer kan ikke pålægges omkostninger udover kontingentet eller omkostninger til deltagelse i konkrete aktiviteter.

Det betales kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det første år, uanset hvornår indmeldelse foretages.

 

§ 12

SEKRETARIATET

Direktionen for Plastindustrien i Danmark udpeger en sekretær til at varetage sektionens sekretariatsarbejde.

Sekretariatsbistand – ud over de daglige opgaver – kan direktionen i Plastindustrien, efter forhandling med sektionens bestyrelse, opkræve særligt vederlag for.

§ 13

OPLØSNING

Opløsning af sektionen sker efter beslutning af bestyrelsen for Plastindustrien i Danmark enten efter initiativ fra sektionen eller på bestyrelsens eget initiativ. Indstillingen skal ske i henhold til reglerne om vedtægtsændringer jvf. § 9.

København, den 11. marts 2021.

Som dirigent

Chresten Heide-Anderson

__________________________