EPS-isolering på byggepladsen

Byggeriet har mange fordele af EPS, også kendt som flamingo.
Den lette vægt reducerer tunge løft. Derudover er EPS kemiske inaktivt, og det indeholder ikke fibre, kemi eller farlige stoffer. I det følgende gives gode råd og anbefalinger ift. håndtering af EPS på byggepladsen.

Del:

Færdige produkter af EPS, er uskadelige ved hudkontakt, og de afgiver ingen skadelige fibre, væsker eller luftarter. Det betyder, at man kan arbejde med materialet uden gener og uden brug af personlig beskyttelse som fx åndedrætsværn eller beskyttelsesbriller. Den meget lave vægt gør det nemt at håndtere, og det reducerer samtidig risikoen for arbejdsskader.

Arbejdsmiljø

EPS-isolering har en meget lav vægt, og det gør det nemt at håndtere på byggepladsen. Risikoen for løft- og slidskader er derfor begrænset. EPS er kemisk inaktiv. Det betyder, at kontakt med fx hud eller øjne ikke giver irritation eller skader. Derfor er der heller ikke risiko for allergiske reaktioner ved håndtering af EPS.

EPS er støvfri under og efter monteringen, hvorfor det heller ikke belaster åndedrætsorganerne. Den grafit, som er tilsat grå EPS, dæmper lysets refleksioner. Grå EPS benyttes bl.a. som terræn-, tag- og facadeisolering, hvor den reducerede lysrefleksion gør det behageligt at arbejde med, når solen skinner.

Færre tunge løft

Den lette EPS-isolering reducerer antallet af tunge løft betydeligt sammenlignet med andre trykfaste isoleringsmaterialer.

Eksempel – udlægning af 300 mm isolering på 1000 m2 EPS 6o med densiteten 13 kg/m3 vejer 3.900 kg.  Anden trykfast isolering med fx densiteten 100 kg/m3 vejer 30.000 kg. Med EPS-isolering er der ved udlægning af 1000 m2 således sparet håndtering af i alt 26.100 kg.

I eksemplet er der ikke taget højde for, at EPS isolerer særdeles effektivt, hvorfor der muligvis skal benyttes et tykkere lag af alternative isoleringsmaterialer, og det vil reelt veje langt mere.

Anvend glødetråd

EPS-branchen anbefaler, at EPS-isolering skæres med glødetråd, varmekniv eller lign, da det minimerer risiko for spild og fnuller på byggepladsen. Se leverandørens sikkerhedsdatablad.

Opbevaring på byggepladsen

EPS-isolering bevarer sine tekniske egenskaber, selvom emballagen er anbrudt. EPS kan misfarves, hvis det opbevares udendørs og uafdækket i en længerevarende periode.

Det er vigtigt, at der i forbindelse med et byggeri tages hensyn til risikoen for antændelse af EPS-isolering, som endnu ikke er inddækket. Derfor er det hensigtsmæssigt, at isoleringsmaterialet løbende afdækkes under byggeprocessen og at evt. antændelseskilder holdes under kontrol, eksempelvis under det der karakteriseres som ”varmt arbejde”.

Varmt arbejde skal udføres i overensstemmelse med DBI-vejledning 10 ”Varmt arbejde”, del 1 og del 2. Retningslinjerne i DBI-vejledning 10 anvendes ved eksempelvis udvendig isolering med EPS.

Læs mere i Tag- og Facadevejledninger udgivet af EPS-Branchen.

Særligt om opbevaring af grå EPS

Vær opmærksom på, at grå EPS kan tage skade ved ekstrem solpåvirkning. Ved oplagring i områder med mulighed for ekstrem varme anbefales afdækning. Herunder områder med indirekte solpåvirkning (eksempelvis lukkede områder med store glasfacader).

Rester af EPS, herunder afskær

Husk på at EPS er 100% genanvendeligt. Rester/afskær kan indleveres på de kommunale genbrugsstationer med henblik på genanvendelse.

Rester og afskær af EPS-isolering kan udgøre en uhensigtsmæssig brandbelastning. Det anbefales at følgende forhold efterleves for at minimere risikoen for brand i oplag:

  • Begræns mængden af brændbare rester
  • Hyppig bortskaffelse af rester
  • Der bør under ingen omstændigheder bortskaffes rester ved afbrænding.

Tobaksrygning på byggepladsen

Tobaksrygning medfører en brandmæssig risiko for EPS-isolering og bør ikke foregå inden for respektafstanden på de 10 m.

Sikkerhedsdatablade

EPS-branchen anbefaler, at man altid læser producenternes sikkerhedsdatablade forud for brug af EPS-isolering.

For gode råd til håndtering af EPS på byggepladser henvises til vores FAQ herom.