EPS mod radon

Mangelfuld radonsikring resulterer i alvorlige konsekvenser – såvel økonomisk som helbredsmæssigt.

Del:

Til trods for at der har været krav til radonsikring siden 1995, og at det blev yderligere præciseret med en grænseværdi på 100 Bq/m³ i 2010, hersker der i dag stadig tvivl om korrekt radonsikring. Derudover hersker der ligeledes tvivl om det ansvar og de konsekvenser, der kan opstå, hvis en bygning ikke er efterlever kravene i Bygningsreglementet.

Der er i de senere år kommet stort fokus på netop radon, hvor et tiltagende antal af rådgivere, bygherrer, entreprenører og sågar privatpersoner har set vigtigheden af korrekt radonsikring, samtidig har flere også måtte konstatere, at mangelfuld radonsikring kan have ganske alvorlige konsekvenser– såvel helbredsmæssigt som økonomisk.

Kravet til korrekt radonsikring gælder ikke kun ved nybyggeri, men også renovering så som ændret anvendelse, udskiftning af bygningsdele, m.v. Derfor bør alle parter i byggeprocessen sikre om renoveringsarbejdet er omfattet af dette ufravigelige krav. Læs evt. mere i SBI’s anvisning

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gas, der findes naturligt i undergrunden. Den kan hverken ses, lugtes eller smages – og kan derfor kun konstateres ved måling. En landsdækkende undersøgelse peger på, at 350.000 danske boliger (primært enfamiliehuse, rækkehuse og kædehuse) har et for højt radonindhold. 

Den radioaktive gas trænger ind i vores boliger via revner og sprækker. Herefter forplanter den sig til partikler som støv og røg. Du kan undersøge, om din bolig er i risikogruppen for at have for meget radon på denne hjemmeside.

Helbredsmæssige konsekvenser ved mangelfuld radonsikring

Efter indånding af disse partikler lander de radioaktive stoffer i vores lungevæv, hvorfra de afgiver stråling de næste mange år. Radon i boligen øger således risikoen for, at man udvikler lungekræft.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der i Danmark dør ca. 300 personer årligt af lungekræft, som følge af radon.

Derudover har en undersøgelse foretaget af Kræftens Bekæmpelse fundet, der er en sammenhæng imellem højt radonindhold og børneleukæmi. Læs evt. mere i artiklen “Radon i huset giver børn leukæmi“, eller de videnskabelige artikler fra DTU og RUC

Økonomiske konsekvenser ved mangelfuld radonsikring

Udover de sundmæssige risici, er der tillige betydelige økonomiske risici ved mangelfuld radonsikring. Det vil i mange tilfælde være væsentligt dyrere at radonsikre på bagkant, fremfor hvis radonsikringen var indarbejdet i byggeriet fra starten. EPS-branchen er bekendte med udbedringer på flere hundrede tusinde kroner.

Såfremt radonsikringen skal udføres på bagkant, vil det ofte medføre, at der skal etableres synlige løsninger, som ikke er en ”integreret” del af byggeriet. Det kan give stor ærgrelse for bygningsejer og i sidste ende påvirke ejendommens værdi.

Har man ikke sikret sit byggeri korrekt efter Bygningsreglementets klare krav løber man således væsentlige risici – såvel sundhedsmæssige som økonomiske.  

Valg af korrekt radonsikring

Radon tvinges ind i vores boliger pga. den trykforskel der opstår imellem indeklimaet og jorden under vores byggeri. Bygningen kommer da til at virke som en ”støvsuger”.

Der er hovedsageligt tre måder at radonsikre, jf. SBI-anvisning 233 pkt. 2.1, på:

  • Bygge tæt mod terræn (tætning)
  • Trykudligning i terrændæk (sænkning af lufttryk)
  • Rum ventilering (ventilation)

Det mest effektive tiltag jf. Build (det tidl. SBI) er at lave en trykudligning med et såkaldt radon suglag. Således skriver Build i SBI-anvisning 233 pkt. 4.1; ”Radonsug vurderes som den mest effektive metode til at hindre radon i at trænge ind i bygninger.” 

Samtidig er trykudligning i terrændæk, den løsning som er mindst sårbar ift. bygbarhed, vedligehold og brugeradfærd.

Højeffektiv og bygbar løsning med radonplade af EPS

EPS-Branchen valgte ifm. kravene i BR10 at udvikle en radonplade til opbygning af det bygbare og særdeles effektiv radon suglag.
Pladens effekt er eftervist ved Build, hvor det blev blev dokumenteret, hvordan den opadrettede radonstrøm kan vendes, så den bortventileres via sugkanalerne.

Læs mere 

EPS-branchen har udgivet oversigt over; “Myter om radon- og radonsikring,” samt en kort teknisk gennemgang vedr. EPS-sugpladen (som del af vores nyhedsbrev om EPS fundamenter). Samtidig kan du her downloade program, der beregner bæreevnen af skillevægge på terrændæk med EPS-sugplade.