FAQ om ansvarlig håndtering af EPS på byggepladsen

EPS er et gennemprøvet isoleringsmateriale, der har været anvendt i årtier i gulve, vægge og tage. Vi har samlet en FAQ om ansvarlig håndtering af EPS på byggepladsen

Del:

EPS, også kendt som Flamingo, er et let og miljøvenligt materiale, der består af 98 % luft og kun 2 % polystyren (plast). Materialet har mange gode egenskaber, deriblandt høj isoleringsevne, lavt fugtoptag og høj trykstyrke. Derudover er det let at håndtere og 100 % genanvendeligt.

Som isolering bidrager EPS til mere energieffektive bygninger gennem effektive løsninger. For at sikre en ansvarlig håndtering af EPS i byggebranchen med et minimum af affald og en høj genanvendelsesprocent anbefaler EPS-branchen, at følgende tiltag følges.

Nedenstående anbefalinger til håndtering af EPS kan også anvendes i forbindelse med XPS (ekstruderet polystyren)

Brug en varmekniv, når du skærer EPS

Håndholdt varmekniv/flamingoskærer til skæring af EPS

For at undgå affald og spredning af små EPS-perler i miljøet anbefaler vi, at der anvendes en varmekniv ved opskæring, og at der ikke anvendes en almindelig håndsav eller lignende. En varmekniv giver et mere rent snit, uden at materialet rives eller smuldres. Der findes flere varianter af flamingoskærer, både håndholdte knive til formskæring og større bordmodeller til skæring af skiver.

Sortere EPS-affald i separate poser

Som udgangspunkt skal genanvendeligt affald, herunder bygge- og nedrivningsaffald af plast, sorteres separat og sendes til genanvendelse.

Ved at sortere EPS-affaldet ved opskæring og indsamle det i større separate sække, typisk 800 til 2000 liter, kan man ikke blot sikre en effektiv genanvendelse, men også mindske risikoen for affaldsudslip. Mærk poserne tydeligt for EPS.

Medlemmer af EPS-branchen er omfattet af en tilbagetagningsordning, alternativt kan EPS afleveres på genbrugspladser eller affaldsselselskaber. Kontakt evt. EPS-branchen for spørgsmål om genanvendelse. (link).

Alternativt kan EPS afskær og affald komprimeres og sælges til genanvendelsesvirksomheder. Kontakt evt. EPS-branchens projektchef for bistand og input. Der vil ofte være en positiv business case ved genanvendelse af EPS, når der tages højde for omkostninger til affaldshåndtering og bortskaffelse.

Sikker opbevaring på byggepladsen

Det siger sig selv, at alle byggematerialer skal håndteres på en brandsikker måde på byggepladsen. Både under opbevaring og under selve opførelsen. Som med alle brændbare materialer skal EPS på byggepladsen opbevares i behørig afstand fra den nærmeste bygning. Følg anbefalingerne om beskyttelsesafstande mellem brændbare materialer og bygninger.

+

Materialeoplag  For enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse.

For at hindre brandspredning fra EPS-isolering anbefales det, at materialeoplag placeres i det fri.

For enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse (bygninger med højst 2 boligenheder) anbefales følgende afstandskrav fra oplag af EPS-isolering:

 • Mindst 5 m til bygning, hvor der monteres EPSisolering.
 • Mindst 5 m til skurvogne, maskiner, rygeområder, arbejdsområder for varmt arbejde m.m.
 • Mindst 10 m til naboskel, vej- og stimidte.
+

Materialeoplag  For rækkehuse (bygninger med mere end 2 boligenheder) anbefales følgende afstandskrav fra oplag af EPS-isolering:

 • Mindst 10 m til bygning, hvor der monteres EPSisolering.
 • Mindst 10 m til skurvogne, maskiner, rygeområder, arbejdsområder for varmt arbejde mm.
 • Mindst 10 m til naboskel, vej- og stimidte.

Hvis oplag EPS-isolering overstiger 1.000 m³, skal det anses som oplag af plast jf. Tekniske forskrifter, og skal derved opfylde i gældende krav iht. oplag, afstandskrav mv.

+

Materialeoplag  ift. affald

Affald af EPS-isolering kan udgøre en uhensigtsmæssig brandbelastning. Det anbefales at følgende forhold efterleves for, at minimere risikoen for brand i affaldsoplag:

 • Begræns mængden af brændbart affald og undgå ophobning af brændbart affald.
 • Hyppig bortskaffelse af affald, helst ved arbejdstids ophør. Husk rent EPS afskær er en værdifuld ressource, som kan komprimeres og sælges til genanvendelsesvirksomheder. Alternativt kan der indgås aftale om tilbagetagning af EPS affald med leverandøren. Her kan EPS med fordel sorteres i klare sække som opbevares med behørig afstand til selve byggeriet.
 • Alt brændbart affald bør fjernes til dertil indrettede og egnede affaldspladser, fx aflåste containere. • Affaldsdepoter bør overholde samme afstandskrav som materialeoplag.
 • Der bør under ingen omstændigheder bortskaffes affald ved afbrænding.

 

Montering som facadeisolering

Benyttes ejendommen til beboelse under selve montagen af EPS-isolering på ydervæggene, og er der mere end én bolig i ejendommen, bør der tages brandmæssige foranstaltninger.

Der bør kun monteres EPS-isolering på én boligenhed af gangen, før EPS-isoleringen beskyttes af den projekterede beklædning eller pudssystem. Dette skal sikre acceptable evakueringsforhold og indsatmuligheder for redningsberedskabet.

Varmt arbejde

Ved såkaldt varmt arbejde, dvs. arbejde, hvor der opstår høj varme eller gnister, skal der tages særlige forholdsregler i forbindelse med EPS. Med andre ord bør svejsning, skæring, lodning, arbejde med varmluftpistol eller slibeskiver ikke udføres på en sådan måde, at varme eller gnister kan komme i kontakt med materialet.

Varmt arbejde bør udføres i overensstemmelse med DBI vejledning 10 .

Tobaksrygning medfører en brandmæssig risiko for EPS-isolering og bør ikke foregå indenfor respektafstanden på de 10 m.

Forud for kraftig blæst eller storm

Forebyg og minimer skader ved udendørs lagre af EPS i forbindelse med kraftig blæst/storm.

Det anbefales, at der på byggepladsen udpeges en overordnet ansvarlig for sikring, hvis opgaver det er at holde sig orienteret om vejret samt lede og fordele sikringsopgaven

Ved varsel om kraftig blæst eller storm anbefales det, at der senest dagen inden iværksættes følgende tiltag. Dermed kan skader på oplagret EPS/XPS i forbindelse med storm forebygges og minimeres, samtidig reduceres risiko for at EPS/XPS bliver blæst væk fra byggepladsen og ender som affald uden for byggepladsen.

Ansvarlig: Udpeg ansvarlig for sikringen. Der kan med fordel udpeges ansvarlige for sikring af EPS/XPS allerede ved byggeprocessens opstart.

Udførelse: Ved varsel om storm eller kraftig blæst foreslås som minimum følgende tiltag foretaget senest dagen før varsel:

 • Alle lette typer EPS60 og EPS80 flyttes så vidt det er muligt i ly for vejret, for eventuel rest, gælder rutinen for øvrige vare.
 • Øvrige typer rykkes sammen i større felter ved udendørs oplagring, således at oplagring fremstår som store ”kuber”.
 • ”Kuberne” sikres med surringsbånd eller reb, hvorefter der ligges tunge træpaller på toppen af stor-paller.
 • Det kan evt. overvejes at lægge colien ned, hvor pladsen tillader det.
 • Overskydende træpaller kan med fordel skrues sammen og benyttes til sikring af EPS-coli.
 • Såfremt der i forbindelse med sikringsarbejdet findes stor-paller hvor emballagen er brudt, skal disse enten genindpakkes og sikres eller rykkes indendørs eller på anden vis i læ for vind.
 • Benyt eventuelt biler, maskiner eller lastbiler som kan parkeres langs oplagring, således der skaber mest muligt læ.
 • Vær opmærksom på, at materialer anvendt som ballast ikke må udgøre en risiko for omgivelserne.

Hvis skaden er sket: Ødelagt EPS/XPS kan afleveres til genanvendelse på lokale genbrugsstationer, eller til aktuel leverandør. (se ovenstående om genanvendelse).

Har du gode ideer, så det kan gøres endnu bedre?

Såfremt du har gode ideer til løsninger, der kan bidrage til sikring af EPS på byggepladsen, kontakt da vores projektchef.