Væsentlige miljømæssige gevinster ved indsamling af EPS

Miljøstyrelsen har udgivet rapporten “Muligheder for genanvendelse af EPS,” som konkluderer, at der er tale om om væsentlige gevinster på de anvendte miljøfaktorer og mindre gevinster på den samlede virksomhedsøkonomi. Rapporten er udelukkende udført, som virksomhedøkonomisk vurdering, og der er ikke foretaget en samfundsøkonomisk vurdering. At der er tale om gevinster på alle miljøfaktorer skyldes primært, at der ved forbrænding kun genvindes 29 MJ/kg EPS der forbrændes, mens der til fremstilling af virgin EPS-råvare forbruges 84 MJ/kg.  

Del:

Rapporten “Muligheder for genanvendelse af EPS” afdækker en række væsentlige faktorer ift. indsamling og genanvendelse af EPS. Eksempelvis er der “stor forskel på hvad der sker i udlandet vedr. indsamling og genanvendelse af EPS. Graden af indsamling og genanvendelse afhænger bl.a. af infrastrukturen, eksisterende indsamlingssystemer og genanvendelsesanlæg, typen af energiproduktion (forbrænding) samt tilskud/afgifter ved bortskaffelse af affald.

De udenlandske erfaringer viser, at indsamlingen og genanvendelse af EPS i høj grad er styret af, hvilke aftager muligheder der er i de pågældende lande – eller sagt på en anden måde. Efterspørgslen på indsamlet EPS-affald er en væsentlig faktor for etableringen af EPS-indsamlingsordninger. Ordninger findes bl.a. i Tyskland, Norge, USA og Japan. Rapporten sammenfatter bl.a. de internationale erfaringer således; “Indsamling og genanvendelse af EPS sker typisk ved at virksomheder kan aflevere rent EPS-emballage på centralt placerede indsamlingssteder. Her
sorteres materialet, og det meget rene materiale kan derefter indgå i produktion af nye EPS-produkter. Det meget forurenede materiale komprimeres og tilføres forbrændingsanlæg eller deponi, mens resten efter komprimering transporteres til et regenereringsanlæg hvor det oparbejdes til PS-råvare. 

Der er ikke fundet kommercielt tilgængelige specielle teknikker til genanvendelse af EPS.

Rapporten har gennem interviews med forskellige renovationsselskaber og genbrugsfirmaer konstateret, at der er ikke er nogen ensartet proces eller nogen samlet koordination. Derimod sker indsamling og genanvendelse på forskellig vis og med forskellig succesrate. En anvendt metode er indsamling på genbrugsstationen, hvorefter EPS’en granuleres og sælges til brug for sækkestole eller hulmursisolering. Ifølge rapporten var prisen på et ton komprimeret, ren, hvid EPS 400 kr. i 2001, og prisen er i høj grad styret af efterspørgslen fra Fjernøsten. Fraværet af en dansk eller europæisk EPS-genvindingsindustri påvirker således prisen på indsamlet EPS.

Rapporten peger desuden på, at det er væsentligt, at der indsamles tilstrækkelig store mængder for at sikre stordriftsfordele, samt at der sker en vis grad af koordination – eks. ved at have centraliserede indsamlingssteder til komprimering. Rapporten har set nærmere på to scenarier, hvor der på landsplan indsamles hhv. 1.200 t. og 2.000  rent, hvidt, EPS-affald. Den økonomiske gevinst ved at øge indsamlingen er afhængig af afsætningsprisen, og af den indsamlede mængde, da der er tale om høj grad af faste omkostninger ved processen, og kun i begrænset omfang variable omkostninger.

Rapporten kan også downloades som pdf her.