EPS er 100% genanvendeligt og indgår i den ciruklære økonomi på mange måder

Recycling, upcycling, downcycling, cirkulær økonomi, genbrug, genanvendelse, mm. Begreberne er mange, så hvad betyder det egentligt, at EPS er 100% genanvendeligt. Det ser vi nærmere på her.

Del:

Danskere oplever i stigende grad på de kommunale genbrugspladser, at de skal aflevere deres flamingo i en separat container. Flamingo er varemærkenavnet for EPS, men navnet har slået så godt igennem, at langt de fleste danskere omtaler materialet som flamingo. Navnet bliver dog også anvendt om andre skumplast typer eller om XPS, som er ekstruderet polystyren. XPS kaldes også Styrofoam, hvilket også er et varemærkenavn. Styrofoam bruges af og til også om EPS. I andre lande kaldes EPS for lokale varemærkenavne. Derfor kan danskere, der søger på nettet blive lidt forvirret om, hvad der er op og ned ift. genanvendelse af EPS.

Produktion af EPS

EPS, XPS og PS er alle sammen varianter af polystyren. EPS og XPS er opskummede versioner. Produktionsmetoderne er lidt forskellige, men det er alt sammen polystyren. Polystyren er en termoplast, hvilket betyder at de kan smeltes om og genanvendes. Der er ikke noget til hinder for, at man omsmelter EPS, XPS og PS i samme proces og laver ny polystyrenråvarer. Denne nye råvare kan anvendes til PS eller XPS processer, eller den kan omdannes til EPS-råvarer, hvor der er tilsat en ekspansionsagent. Når EPS er ekspanderet er det så 98% luft og 2% polystyren. Ved indsamling af EPS til genanvendelse komprimeres den ofte. Det er faktisk muligt at komprimere EPS helt op til 50 gange, hvorved man efterlades med en blok bestående af polystyren.

Det er væsentligt at have for øje, når man skal se på mulighederne for genanvendelse af EPS. For det betyder, at det ikke altid er små lukkede loops, som er de mest miljø- og klimavenlige. Indsamlet EPS kan nemlig blive til PS-produkter, til XPS-isolering eller til ny EPS. Det kan også blive til EPS-beton, som igen er genanvendeligt.

Når man skal forholde sig til genanvendelse af EPS, er det også vigtigt, at man husker på, at EPS er et ikke-hydroskopisk materiale. Det betyder, at det ikke optager fugt eller vanddamp fra omgivelserne, og EPS optager ikke andre kemiske forbindelser, hvis disse bruges i forbindelse med EPS’en. Det er bl.a. derfor EPS er velegnet til fødevareemballage. Nogle materialer som f.eks. acetone kan dog opløse EPS.

Lad os starte ved begyndelsen

Polystyren er en polymer, som består af flere monomerer. I polystyrens tilfælde består materialet alene af en type af monomerer, nemlig styren. I Den Store Danse kan man således læse; ” poly-, (af græsk poly ‘mange, meget’), græsk og internationalt forled, der angiver en flerhed eller en høj grad af noget.” Polymer betyder således flere monomerer, og polystyren betyder således flere ”styrener.”

Styren er et biprodukt af olie, som anvendes til en række forskellige plasttyper og altså ikke kun polystyren. Faktisk forekommer styren naturligt i bl.a. kanel, kaffebønner, jordbær og hvede.

Styrenen bliver omdannet til polystyren, som så omdannes til EPS-råvarer, når det skal bruges til EPS. Styren anvendes også til produktion af polyester, gummi og andre materialer.

En cirkulær tur med EPS

Allerede inden EPS’en forlader fabrikken kan den indgå i cirkulære loops. Når EPS-råvaren bliver opskummet og formet kan der ske fejlproduktion. F.eks. emballage kan knække eller på anden vis blive beskadiget, mens EPS-blokke til isoleringsbrug skæres til og tilpasses. Al det overskydne EPS bliver granuleret og omdannet til løse EPS-kugler, som indgår i produktionen af nye emballager eller isolering.

Det starter med genbrug

Nye produkter af EPS kan (og gør) indeholde op til 20% regranuleret materiale. Mængden afhænger naturligvis af selve produktet, da de regranulerede kugler ikke udvider sig under selv støbeprocessen. Store dele af EPS’en, som produceres i Danmark indeholder altså betydelige dele af genbrugte EPS-kugler.

Det nye materiale, eks. emballage bliver herefter sendt ud til kunderne, som fylder forskellige typer af varer i. Det kan være måltidskasser fra eksempelvis Aarstiderne eller Retnemt. Disse måltidskasser genbruges et antal gange, hvorefter de returneres til genanvendelse.

Her er det vigtigt at skelne mellem genbrug og genanvendelse. Miljøstyrelsen definerer genbrug som enhver proces, ”hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til det formål, som de var udformet til.

Genanvendelse derimod er enhver ”nyttiggørelse, hvor affaldsmaterialer laves om til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Omforarbejdning kan være, at organisk materiale laves til kompost, men det gælder f.eks. ikke, hvis der laves energi ved affaldsforbrænding.”Ifølge EU’s affaldsdirektiv er det bedre at genbruge end at genanvende.

Næste skridt er også genbrug

Når emballagen er brugt eller gået i stykker, så er der forskellige muligheder. I EPS-branchen har medlemmerne siden 1995 taget emballage retur fra deres kunder. Når emballagen er ren og hvid, kan den nemlig regranuleres og genbruges ganske som med spild og afskær fra den oprindelige produktion. EPS-perlerne kan regranuleres et antal gange på denne måde inden de genanvendes ved at blive smeltet om. Selve granuleringsprocessen skiller automatisk EPS-perler fra, som ikke kan genbruges.

Først derefter kommer genanvendelse

Det er dog ikke al brugt EPS, som kan genanvendes. Er EPS-emballagen beskidt eller tilsat farve, så kan den ikke regranuleres og EPS-kuglerne kan ikke genbruges direkte i produktionen. Så skal materialet derimod sendes til genanvendelse.

Andre EPS-produkter såsom dele til autostole og cykelhjelme har en lang levetid og kan bruges i årevis. De kan også gå i arv og dermed genbruges. Når de er udtjent (eller cykelhjelmen har afbødet et fald mod en kantsten) kan EPS’en indsamles og genanvendes. Billede af EPS i container på genbrugsplads

Nogle EPS-emballager, som eksempelvis emballager til organer eller fiskekasser genbruges ikke, men sendes derimod direkte til genanvendelse.

EPS-isolering kan på tilsvarende vis indsamles til genbrug eller genanvendelse. EPS-isolering mister ikke sine egenskaber over tid, så EPS-facadeisolering kan tages ned og derefter installeres på ny. Ligesom med andre materialer er genbrug nemlig at foretrække fremfor genanvendelse. Man skal naturligvis sikre sig, at materialer har de relevante egenskaber, og det er ikke altid lige til at se om en EPS-plade er trykstyrke 300 eller 400. Så derfor kan man i stedet indsamle den brugte EPS og sende den til genanvendelse.

Herfra er der mange veje

Når EPS’en er indsamlet er der mange veje at gå. Noget EPS bliver som nævnt indsamlet til genbrug i produktionen af EPS-beton. Emballagen bliver granuleret i flere stykker og indgår i produktionen af materialet. Det sker med en stor del af den EPS, der eks. indsamles på genbrugspladserne på Region Sjælland. Da alternativet til genbrugt EPS er nye EPS-kugler, så kan det være miljømæssigt den mest hensigtsmæssige løsning, frem for at indsamle og omdanne til ny EPS-råvarer, som herefter skal opskummes til EPS til brug for EPS-beton.

Når EPS-emballager til EPS-beton kan det betragtes som downcycling (se faktaboks). Også selvom der kan være miljømæssige fordele ved at anvende brugt EPS i EPS-beton frem for at omdanne den brugte EPS til ny EPS før det tilføres betonen. Derfor mener vi i EPS-branchen, at EPS brugt på denne måde, bør omtales som genbrug, da EPS-perlerne rettelig bliver genbrugt – ikke til emballage men som EPS-perler.

Når EPS-betonen så er brugt, kan den indsamles, knuses og genbruges i produktion af ny EPS-beton. Der skabes der således et lukket kredsløb. Dermed recycles EPS-betonen, hvilket den kan gøres igen og igen. Men det er naturligvis ikke al brugt EPS, som kan blive eller skal blive til EPS-beton.

Den indsamlede EPS kan også komprimeres og laves til blokke. Disse blokke er eftertragtede på det internationale marked og et ton EPS, som er indsamlet og komprimeret på en dansk genbrugsplads kan sælges til ca. 450 Euro eller 3.300 kr. pr. ton. Det er i modsætning til megen anden forbrugerplastemballage, hvor kommunerne skal betale mellem 2.000 og 2.900 kr. for at komme af med et ton indsamlet genbrugsplast. Den gevinst på over 6.000 kr. skyldes jo netop, at EPS’en bliver indsamlet som en ren affaldsfraktion i stedet for en sammenblanding af plast fra 98 forskellige kommuner. Derfor giver ensartet affaldssortering af plast rigtig god mening.

Den indsamlede og komprimerede EPS kan så anvendes til produktion af XPS. Det kan også omsmeltes. Her har et MUDP-projekt konkluderet; ”Det er altså demonstreret muligt at indsamle EPS på genbrugspladser, som kan oparbejdes til et nyt polystyren regranulat, som er kompatibel og sammenlignelig både med en række af jomfruelige GPPS materialer, samt øvrige PS-recyklater som findes og anvendes til produktion af nye produkter.”[4] Det er vel at mærke en blanding af brugt EPS-emballage og EPS-isolering indsamlet fra danske genbrugspladser.

“EPS på genbrugspladser kan oparbejdes til et nyt polystyren regranulat, som er kompatibel og sammenlignelig både med en række af jomfruelige GPPS materialer.” Nyt liv til postconsumer isolering og emballager i EPS

MUDP-rapport udgivet af Miljøstyrelsen

Samme MUDP projekt dokumenter ligeledes, at kemisk genanvendelse, som renser EPS for evt. flammehæmmere – herunder tidligere tiders HBCD er mulig. Rapporten skriver på ”tilsvarende vis er der i projektet produceret polystyren regranulat ud fra CreaSolv-metoden hos Fraunhofer i Tyskland. De mekaniske materialegenskaber af disse regranualater er også i materialekategorigen, GPPS, og er sammenlignelige med materialeegenskaberne opnået ved termisk kompaktering og ekstudering hos hhv. Aage Vestergaard Larsen og EPS Recycle. Der kan altså ikke ses forskel i materialeegenskaberne på regranulaterne produceret hhv. efter CreaSolv-metoden og termisk kompaktering.

Ifølge rapporten spares der over 5 kilo CO2 for hvert kilo EPS, som genanvendes, når man sammenligner med produktion af ny PS/EPS råvarer i kombination med forbrænding. For genbrugspladserne er der god økonomi i at indsamle og genanvende brugt EPS.

Genanvendt EPS og fødevarekontakt

MUDP rapporten skriver ikke direkte om EPS anvendt til fødevarekontakt kan genanvendes til fødevarekontaktmateriale. F.eks. fiskekasser af EPS til nye fiskekasser af EPS. Det er formentlige ikke undersøgt, da EPS’en fra genrugspladserne blandes med isoleringsmateriale. Når der er sporbarhed kan EPS allerede genanvendes til ny materiale med fødevarekontakt. Men I EU genanvendes PS og EPS på nuværende tidspunkt reelt ikke til fødevarekontakt.

Når der ikke er sporbarhed gør den bearbejdning, som omsmeltning og behandling af EPS-materialet at kemiske affaldsstoffer og biologiske materialer renses ud af materialet. Derfor forventes EPS at kunne genanvendes til fødevarekontakt.

Men i praksis taler vi således endnu ikke om rEPS eller rPS i EU. I USA har FDA allerede i flere tilfælde godkendt PS genanvendelse til fødevarekontakt.  Det vil sige i der eksisterer en form for rPS (hvilket typisk vil betyde rEPS). Det skyldes, at godkendelsesprocesserne i USA er anderledes end i USA. Der er dog tiltag på vej i EU, som understøtter EPS fra fiskekasser til PS til fødevarekontakt. Denne PS kan så konverteres til nye EPS til fødevarekontakt. F.eks. det EU støttede EPS-life-sure projekt i Spanien.

IneosStyrolytion forklarer deres depolymoriseringsproces.
IneosStyrolytion viser deres depolymoriseringsproces på K-messe 2019

Endelig har polystyren en for plast unik egenskab. Det kan nemlig depolymoriseres. Det betyder at det kan konverteres tilbage til den oprindelige monomer. Og herfra kan der dannes ny polystyren eller nye EPS, som er godkendt til fødevarekontakt. I USA bliver PS-skum allerede genanvendt via depolymorisering, hvor polystyrenen konverteres tilbage til styren, for igen at blive til polystyren. Der er i øjeblikket ved at blive etableret depolymoriseringsanlæg i EU til polystyrenmaterialer – herunder EPS.

Dermed er EPS faktisk permanent genanvendeligt, idet det kan genanvendes i det uendelige og selv EPS som er blevet kemisk forurenet kan renses og upcycles til ny EPS, der kan være i direkte fødevarekontakt.

Den store udfordring for EPS er ikke om EPS kan genanvendes. Det er derimod at få indsamlet tilstrækkelige mængder EPS til at der kan loves til kunderne, at de kan garanteres nok mængder af rEPS.