Høring vedr. ændring af affaldsbekendtgørelsen og affaldsdatabekendtgørelsen

Billede af EPS i container på genbrugsplads

EPS-branchen afgav høringssvar til Affaldsbekendtgørelsen. Høringssvaret er gengivet her.

Del:

EPS-branchen afgav høringssvar til høring vedr. ændring af affaldsbekendtgørelsen og affaldsdatabekendtgørelsen.

Konkret anbefalede vi:

Ift. affaldsbekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. januar 2021, så var vurderingen (jf. høringsnotatet), at der godt må etableres indsamlingsordninger for EPS på de kommunale genbrugspladser, samt at indsamlingsordningen for husholdningsaffald omfatter 10 affaldsfraktioner, jf. bekendtgørelsens bilag 6. I denne kategori indgår plastemballage og ifølge EPS-branchens forståelse, således også EPS, eftersom dette er plastemballage.

Definitionen af plast, som er omfattet af husholdningsindsamling er gengivet her: “Som plastaffald sorteres udtjente produkter, emballager og poser, der overvejende består af plast som f.eks. plastflasker, plastbakker, plastbøtter samt poser såsom indkøbs- og fryseposer mv. Emballager, som har været anvendt til fødevarer, skal være tømt og skrabet rene. Plastaffaldet må ikke indeholde affald, der kan give problemer i genanvendelsen, f.eks. emballage, der har indeholdt plante- og insektgift, PVC, plastprodukter med elektronik eller presenninger.

Høringssvar

EPS-branchen – en del af Plastindustrien takker for muligheden for at afgive høring vedr. ændring af affaldsbekendtgørelsen og affaldsdatabekendtgørelsen.

EPS-branchens høringssvar omhandler alene behandling af EPS, ekspanderet polystyren, også kendt som Flamingo.

EPS består af 98% luft og blot 2% polystyren. Det anvendes typisk som isoleringsmateriale, komponent og emballage. Materialet er 100% genanvendeligt på lige fod med andre plastfraktioner.
Samlet set udgør polystyrenfraktionen ca. 6% af den producerede plast i Europa.

Allerede stor indsamling via kommunale genbrugspladser

EPS kan med stor fordel indsamles via kommunale genbrugspladser, hvor det på nuværende tidspunkt sker i ca. 1/3 af kommunerne, mens ca. 1/3 er i gang med projekter, som vil lede til
indsamling via kommunale genbrugspladser. Denne tredjedel har enten offentligt eller via skriftlig kommunikation til EPS-branchen givet udtryk for, at de inden udgangen af 2021 vil have etableret indsamling af EPS via genbrugspladserne. I den resterende del af kommunerne er der projekter, som afdækker muligheder for øget genanvendelse af EPS i ca. halvdelen.

EPS-branchen anbefaler, at kommunerne pålægges at sikre særskilt indsamling af EPS til genanvendelse via kommunale genbrugspladser (en såkaldt bringe-ordning). Indsamlingen bør ske,
således at det lokale erhvervsliv ligeledes kan opnå fordel af indsamlingen – og således at der sikres kvalitet i genanvendelsen af EPS.

Da EPS er et rent og let genkendeligt materiale, hvor der kan sikres meget høj kvalitet i det genanvendte materiale, vil en ordning, hvor EPS afleveres på kommunale genbrugspladser, sikre
den cirkulære økonomi og være særdeles miljø- og klimamæssig attraktiv.

I EPS-branchen har vi noteret, at enkelte kommuner (som ikke indsamler EPS, som særskilt fraktion) henviser til at materialet er svært at genbruge og genanvende. Det beror, som ovenstående dokumenteret, på en klar misforståelse, idet der findes adskillige, såvel tekniske som lønsomme muligheder.

EPS og husholdningsaffald

EPS er ligesom PS godkendt til direkte fødevarekontakt og anvendes typisk til isbeholdere eller til at beskytte frugt og kød. Her er typisk tale om små mængder. Disse kan med fordel afleveres
sammen med den generelle husholdningsplast, da de denne fraktion allerede indeholder mængder af polystyren.

EPS skal, i lighed med andre materialer, skylles og rengøres. Dette kan nemt lade sig gøre, og kasser af EPS genbruges da også efter rengøring, når der eksempelvis er tale om måltidskasser.
Argumentet mod indsamling af EPS i husholdningsaffaldet er således baseret på den store mængde luft, som transporteres. Her adskiller EPS sig dog ikke fra eks. flasker af PET eller PE,
som også vil indeholde store mængder af luft, når disse placeres i plastfraktionen.

Derfor anbefaler EPS-branchen, at det præciseres at små mængder af EPS, indsamles sammen med den øvrige plast og håndteres her.

Nationale affaldskoder, som tillæg til EAK-koder

I EPS-branchen er vi bekendte med, at der både blandt kommuner og affaldsselskaber er uklarhed vedr. genanvendeligheden af EPS og ikke mindst, hvordan fraktionen skal registreres når
indsamlet. Vores stikprøve har således vist, at EPS bliver registreret under mindst tre forskellige affaldskoder:

• 07 02 13
• 12 01 99
• 15 01 02

EPS-branchen anmoder derfor om, at der i forbindelse med ændringerne i bekendtgørelsen tilføjes en affaldskode for EPS-emballage (Emballage og anden ren hvid EPS) samt en affaldskode for
EPS-isolering (Ikke ren, hvid EPS, herunder isolering). Vi har fået oplyst af Miljøstyrelsen, at der kan oprettes nationale affaldskoder under EAK. Miljøstyrelsen har i forbindelse med denne dialog opfordret til, at EPS-branchen indsender høringssvar med opfordring til oprettelse af disse separate affaldskoder.

Vi har tillige været i dialog med kommunale myndigheder, som har tilkendegivet, at dette ville lette deres arbejde med håndtering og registrering af EPS, særligt på kommunale genbrugspladser.