Det siger reglerne om anvendelse af EPS som facadeisolering

Det er nemt og sikkert at isolere facaden med isolering af EPS – ekspanderet polystyren. Her kan du læse mere om, hvilke krav konstruktionen skal leve op til.

Del:

Anvendelse

Til udvendig isolering af fritliggende enfamiliehuse og helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse i højst 2 etager med ydervægge af letbeton, beton eller murværk er det tillige muligt at anvende isoleringsmateriale, der ikke opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d2, (fx EPS red.) afsluttet med et pudssystem under forudsætning af, at pudssystem og isolering kan dokumenteres at overholde (…..) den svenske brandprøvningsmetode SP Fire 105.

EPS, også kendt som Flamingo, kan ligeledes anvendes til

  • Kontorbyggeri
  • Forsamlingshuse/Butikker
  • Undervisningsbyggeri
  • Avls-/driftsbyggeri
  • Industri/lager

Generelt for byggeri i 1 etage. Man skal dog være opmærksom på eventuelle særskilte begrænsninger

Kilde: BR18 med tilhørende vejledninger.

Brandtest

For at kunne benyttes i Danmark skal det dokumenteres, at det samlede facadeisoleringssystem – EPS isolering og pudssystem – overholder følgende kriterier ved prøvning efter den svenske brandprøvningsmetode SP FIRE 105:

  1. Der må ikke falde store dele ned, fx store pudsstykker, plader eller lignende, som kan udgøre en fare for personer under evakuering eller for redningsmandskabet,
  2. Brandspredning på overfladen samt i væggen skal begrænses til underkant vinduet 2 etager over brandrummet, og der må ikke opstå flammer udvendigt, som kan give anledning til antændelse af tagudhæng beliggende over vinduet 2 etager over brandrummet. Som ligeværdigt alternativ gælder, at røggastemperaturen umiddelbart under tagudhænget ikke må overstige 500 °C i en sammenhængende periode i mere end 2 minutter eller 450 °C i mere end 10 minutter. Kriteriet er et udtryk for, hvor meget det samlede facadesystem bidrager til brandens udvikling.

Kilde: BR18 med tilhørende vejledninger.

Robusthed

Det bør sikres, at overfladerne på systemer med isoleringsmaterialer, der ikke mindst er materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale] er robuste overfor de oftest forekommende belastninger, så sandsynligheden for at der opstår skader, som forringer brandsikkerheden minimeres. Eftervisning af systemernes robusthed kan f.eks. ske ved anvendelse af ISO 7892:1988, Vertical building elements – Impact resistance tests – Impact bodies and general test procedures, som beskrevet i ETAG 004: 2000 Guideline for European Technical Approval of External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering.

Kilde: BR18 med tilhørende vejledninger.